Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

Instalacja fotowoltaiczna jest już zamontowana na naszym dachu, został ostatni krok do jej uruchomienia – podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci publicznej. Ten końcowy etap zakładania paneli fotowoltaicznych regulowany jest przez ustawę Prawo Energetyczne. Co powinieneś wiedzieć o tym procesie?

Podłączenie instalacji do sieci – przepisy

Według przepisów o przyłączenie mikroelektrowni do sieci mogą starać się:

  • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
  • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  • pozostałe podmioty prawa.

Podmiot może dokonać podłączenia swojej instalacji w jednym z dwóch trybów. Jednym z nich jest przyłączenie na podstawie zgłoszenia lub przyłączenie poprzez złożenie wniosku do dystrybutora o określenie warunków przyłączenia. Drugi tryb dotyczy podmiotów, których moc instalacji jest większa od mocy przyłączeniowej obiektu lub gdy nieruchomość nie jest przyłączona do sieci publicznej.

instalacja fotowoltaiczna na dachu domku

Jak wygląda zgłoszenie przyłączenia instalacji?

Jedną z ważniejszych informacji, którą warto zapamiętać jest termin zgłoszenia podłączenia mikroinstalacji do sieci. Podmiot, który chce dokonać przyłączenia powinien złożyć swoje zgłoszenie nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przełączenia. Dokumentacja zgłoszenia powinna zawierać:

  • schemat instalacji elektrycznej budynku z uwzględnieniem sposobu podłączenia mikroinstalacji,
  • specyfikację techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,
  • elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z KRS lub z CEIDG,
  • pełnomocnictwo, jeśli zgłoszenie składane jest w imieniu zgłaszającego,
  • plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci.

Po rozpatrzeniu wniosku, zgłaszający otrzymuje od dystrybutora pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia oraz informację o planowanym terminie przyłączenia instalacji. Termin przyłączenia instalacji zależy od możliwości dostosowania sieci do wprowadzenia energii elektrycznej. Przed przyłączeniem stwierdza się zgodność dokumentacji z samą realizacją. Po potwierdzeniu, podpisywana jest umowa, która reguluje dystrybucję i sprzedaż prądu. Gdy formalności są dopięte, dystrybutor wymienia licznik na taki, który mierzy energię pobraną z sieci oraz energię oddaną.

mikroinstalacja fotowoltaiczna na gruncie

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania o instalację paneli fotowoltaicznych i podłączenie mikroelektrowni do sieci. Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2021, RM Solar.