Agroenergia – fotowoltaika dla rolnika

Agroenergia – fotowoltaika dla rolnika

Program Agroenergia to rządowy pomysł na dofinansowanie dla rolników na fotowoltaikę. Wnioski o dotację lub pożyczkę można składać do NFOŚiGW do 20 grudnia 2019 roku. Sprawdź jakie warunku musisz spełnić. 

Agroenergia – co to?

Jeśli jesteś rolnikiem i nie słyszałeś jeszcze o programie Agroenergia, to dobra pora żeby dowiedzieć się czegoś więcej! Głównym celem projektu jest kompleksowe wsparcie finansowe na odnawialne źródła energii, które ma pomóc w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Program ma poprawić lokalne bezpieczeństwo energetyczne i promuje koncepcję samowystarczalności energetycznej.

 Dla kogo? 

Z programu Agroenergia mogą skorzystać wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Na co można uzyskać pieniądze? 

Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

 • energię ze źródeł odnawialnych,
 • ciepło odpadowe,
 • ciepło pochodzące z kogeneracji.

2. Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

 1. Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
 2. Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody
  w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
 3. Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
 4. Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji
  z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
 5. Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
i urządzeniach technicznych, m.in.:

 • Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
 • Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
 • Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
 • Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Ile można uzyskać?

Pieniądze z programy Agroenergia są przyznawane w formie dotacji lub pożyczki. 

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki. Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

W przypadku systemów fotowoltaicznych, których jednostkowa moc powinna wynosić od 50 kWp do 1 MWp (a więc wykluczone są mikroinstalacje), maksymalny jednostkowy koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych. Wnioski można składać też bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Dla wniosków składanych w formie wydruku przesłanych pocztą lub kurierem za dzień wpływu uważa się dzień rejestracji (wpływu) ww. dokumentacji w kancelarii NFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. Wnioski poddawane będą ocenie na bieżąco.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę na swoim gospodarstwie? Skontaktuj się z RM Solar, przygotujemy ofertę i pomożemy Ci zdobyć dofinansowanie z programu Agroenergia. 

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy darmową wycenę Twojej instalacji!

RM Solar

NIP 9731048291
REGON 368884867
KRS 0000707360

Skontaktuj się

+48 787 015 330
biuro@rmsolar.pl
ul. Zimna 3
Zielona Góra, 65-707
Copyright 2021, RM Solar.